Privacy

Deze versie is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Inleiding

Foodshed is een zakelijke online marktplaats voor lokaal en bijzonder eten die vraag en aanbod samenbrengt (vorm van bemiddeling). Via onze website foodshed.nl worden diensten verleend waarbij we privacygevoelige informatie verwerken, zoals persoonsgegevens die door gebruikers aan foodshed zijn verstrekt en persoonsgegevens verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van foodshed.

Wij respecteren jouw privacy en gaan netjes met je gegevens om. Hier lees je meer over het privacy beleid van foodshed. We leggen uit welke gegevens wij verzamelen, gebruiken, opslaan, delen, met welk doel wij dit doen en informeren je over jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens (in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG). Lees deze Privacyverklaring goed door.

Door gebruik te maken van onze website (https://foodshed.nl/, hierna te noemen foodshed.nl of de Website) en onze Diensten, geef je foodshed toestemming voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en bewaren (zoals beschreven in deze Privacyverklaring en onze Algemene Voorwaarden) van jouw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.

Foodshed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals weergegeven in deze Privacyverklaring) en verwerkt jouw gegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Foodshed behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in dit privacy beleid. De gewijzigde Privacyverklaring is onmiddellijk van kracht na plaatsing op onze Website. De meest recente versie van de privacyverklaring van foodshed kun je via de website raadplegen.

Heb je vragen of wil je geen informatie van foodshed meer ontvangen? We horen graag van je via info@foodshed.nl

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door gebruikers verstrekte persoonlijke en bedrijfsinformatie (die te herleiden valt naar een natuurlijk persoon) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van foodshed.

Jonger dan 16 jaar

Foodshed heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van een ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@foodshed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Jouw rechten

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang je bij foodshed bent ingeschreven. Gegevens die gekoppeld zijn aan jouw foodshed Account (bedrijfs-) naam, merknaam, adres, telefoonnummer, bedrijfslogo, K.v.K. nummer, email adres) kun je zelf inzien, aanpassen of verwijderen via de persoonlijke instellingen van jouw Account.

Daarnaast kun je ons te allen tijde vragen om inzage, aanpassing of verwijdering van jouw gegevens. Stuur jouw aanvraag naar info@foodshed.nl en we nemen (uiterlijk binnen vier weken) contact met je op.

In sommige gevallen kan het zijn dat jouw verzoek (of het zelf aanpassen of verwijderen van jouw gegevens) tot gevolg heeft dat wij onze dienstverlening aan jou niet meer kunnen aanbieden. Dit is bijvoorbeeld het geval als je wilt dat je (bedrijfs-) naam, adres, email en telefoonnummer volledig verwijderd worden.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door foodshed.

Wil je geen nieuwsbrief van foodshed meer ontvangen, dan kun je je toestemming hiervoor intrekken door je voor de nieuwsbrief af te melden. Dit kan door te klikken op de link in de nieuwsbrief of door ons te mailen naar info@foodshed.nl.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@foodshed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Foodshed zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Heb je een klacht? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Welke gegevens

Bij het gebruik van de Website foodshed.nl en bij het aanmelden voor nieuwsbrieven of andere diensten van foodshed, worden jouw gegevens opgeslagen. Foodshed verzamelt de volgende gegevens:

 • Actief opgegeven gegevens, zoals Bedrijfsnamen (die gemakkelijk te linken is aan een natuurlijk persoon), voor- en achternamen, e-mailadressen, adresgegevens, email adressen en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het aanvragen/aanmaken van een Account en het opzetten van een shed via de Website of gegevens die je aan ons hebt verstrekt in het kader van klachten of vragen.
 • Gegevens behorend bij bestellingen, zoals frequentie, type en aantal producten, mits je hier uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven.
 • Daarnaast worden anoniem gegevens verzameld over het gebruik van de Website door middel van cookies, zoals bezochte pagina’s en de frequentie waarmee pagina’s worden bezocht.

Doeleinden

Deelname aan Foodshed kan niet anoniem, aangezien we aanbieder en afnemer met elkaar in contact willen brengen. We verstrekken jouw gegevens aan andere foodshed gebruikers zodra je een bestelling of andere manier van contact met een andere foodshed gebruikers aangaat, om zo overeenkomsten tussen jou en andere gebruikers uit te voeren en bestellingen te kunnen plaatsen. Dit is noodzakelijk voor de uitoefening van onze dienstverlening.

Andere doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken zijn:

 • Het afhandelen van jouw betaling in het geval je gebruikt maakt van een van de betaalde diensten van foodshed.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een Account aan te maken.
 • Foodshed analyseert jouw gedrag op de Website om daarmee de Website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Indien jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven gebruiken/verzamelen wij:

 • Jouw gegevens om je via onze nieuwsbrief (per email) o.a. te informeren over onze activiteiten, producten, acties en diensten.
 • Jouw gegevens met betrekking tot bestellingen, zoals frequentie, type en aantal producten, om bestelhistorie en analyse opties aan te kunnen bieden.
 • Jouw gegevens om klachten en vragen af te kunnen handelen en voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Cookies

Bij het bezoeken van foodshed, krijg je van ons een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan foodshed.nl wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de Website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze Website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De cookies die foodshed gebruikt zijn:

 • Google Tag Manager: niet terug te leiden naar persoonlijk gebruik. We verzamelen geen persoonsgegevens.
 • Google Analytics: niet terug te leiden naar persoonlijk gebruik. We verzamelen geen persoonsgegevens.
 • Hotjar: niet terug te leiden naar persoonlijk gebruik, behalve bij feedback waarbij je nadrukkelijk toestemming geeft voor terugkoppeling naar het door jou opgegeven e-mailadres.
 • Crazy Egg: niet terug te leiden naar persoonlijk gebruik. We verzamelen geen persoonsgegevens.
 • Eigen cookies: authenticatie om in te kunnen loggen op foodshed, noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Bewaartermijn gegevens

Foodshed bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de hier boven beschreven doelen te realiseren.

In het geval je een foodshed Account hebt zonder abonnement (gratis service) worden je gegevens per direct verwijderd indien je je Account opheft. Indien je dit Account twee jaar niet gebruikt hebt (geen enkele activiteit) sturen wij je een herinnering per email, indien er binnen vier weken geen activiteit plaatsvindt op je Account (enkel inloggen is voldoende) zal je Account door ons worden verwijderd incl. al je gegevens.

Heb je een foodshed Account met abonnement (je neemt betaalde diensten af van foodshed) dan zijn we wettelijk verplicht je gegevens zeven (7) jaar te bewaren voor de belastingdienst.

Delen met derden

Foodshed kan door jou op de Website gepubliceerde persoonsgegevens aan derden verstrekken die zich binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) bevinden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of dit voortvloeit uit of noodzakelijk is in verband met de uitvoering van onze dienstverlening.

In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, kan foodshed jouw gegevens ook delen met binnen de EER gevestigde betrouwbare derden, indien dit noodzakelijk is om de Website correct te laten functioneren, onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren of gevraagde diensten aan jou te verlenen en alleen in het geval deze derden jouw gegevens vertrouwelijk behandelen en passende maatregelen bieden om uw gegevens veilig te houden.

Op de Website foodshed.nl worden de volgende persoonsgegevens van de afnemer/koper gepubliceerd: (a) de naam van de afnemer (b) het adres, het telefoonnummer en het email adres van de afnemer.

Op de Website foodshed.nl worden de volgende persoonsgegevens van de aanbieder/verkoper gepubliceerd: (a) de naam van de aanbieder (b) het adres, het telefoonnummer en het email adres van de aanbieder.

Beveiligingsmaatregelen

Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen inzichtelijk voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Foodshed neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegd toegang, verlies, ongeoorloofde wijziging en/of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Foodshed.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen. Verder worden wachtwoorden ge-encrypt (dus onherkenbaar) opgeslagen en heeft alleen het foodshed team toegang tot een admin Account waarmee ondersteuning aan gebruikers gegeven kan worden waarbij toegang tot persoonsgegevens nodig is.

Mocht er een datalek geconstateerd worden, dan geven we dit door aan de Autoriteit Persoonsgegevens en stellen we je hiervan op de hoogte.

Indien je de indruk hebben dat wij jouw gegevens niet goed beveiligd hebben of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met foodshed via info@foodshed.nl.

Contact

Foodshed is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens.

Foodshed is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de volgende gegevens:

foodshed B.V.
Aagje Dekenlaan 42
3768 XR Soest
KVK nummer 69004668

Mocht je vragen hebben, dan kun je ons bereiken via info@foodshed.nl