Algemene voorwaarden

Datum: 25 mei 2018

De gebruiker die een foodshed account aanmaakt, aanvaardt daarmee uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden en verplicht zich deze strikt na te leven.

Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden (ook wel Voorwaarden) zoals vermeld op foodshed.nl.
 2. Gebruiker: de gebruiker van de website foodshed.nl ook wel Wederpartij.
 3. Foodshed: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, aanbieder van foodshed.nl.
 4. Partijen: de Gebruiker en Foodshed gezamenlijk.
 5. Website: de website van Foodshed, vindbaar via de URL https://foodshed.nl.
 6. Account: het account zoals aangemaakt op de Website met gegevens van de Gebruiker.
 7. Product: alle zaken die via de Website worden aangeboden of afgenomen.
 8. Bestelling: het aanbieden of afnemen van Producten via de Website.
 9. Foodshed Abonnement: door Foodshed aangeboden betaalde diensten voor een vooraf vastgestelde duur. Hieronder vallen ook Abonnementen voor onbeperkte duur die per maand opzegbaar zijn.
 10. Aanbieder: De Gebruiker die via Foodshed producten aanbiedt aan andere Foodshed Gebruikers
 11. Afnemer: De Gebruiker die via Foodshed producten afneemt van andere Foodshed Gebruikers.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden per 25 mei 2018 en zijn van toepassing op ieder gebruik van de website foodshed.nl, op alle diensten aangeboden door Foodshed en op alle overeenkomsten waarbij Foodshed betrokken is en op alle rechtsverhoudingen die hier uit voortvloeien.
 2. Door het bezoeken van onze Website en/of het aanmaken van een Account ga je akkoord met deze Voorwaarden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde/gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
 4. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde, Algemene Voorwaarden gehanteerd door Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Bedingen en overeenkomsten die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig als deze door Foodshed schriftelijk zijn bevestigd. Zonder deze schriftelijke bevestiging van Foodshed, prevaleren altijd de algemene voorwaarden van Foodshed.
 6. Foodshed is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigingen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht na plaatsing op de website
 7. Mocht Foodshed dusdanige wijziging in de Algemene Voorwaarden aanbrengen dat dit leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst, dan heeft de Wederpartij de bevoegdheid om de Overeenkomst op te zeggen tot uiterlijk zeven dagen voor het in werking treden van de wijzigingen, waarbij de opzegging ingaat op de dag waarop de wijziging in werking treedt.
 8. In geval een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd, blijft het overige deel van deze Algemene Voorwaarden rechtsgeldig. In het geval sprake is van een geheel of gedeeltelijk nietige of vernietigde bepaling, wordt een nieuwe bepaling opgesteld in de geest van de oorspronkelijke bepaling.
 9. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van Foodshed is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Minderjarigen

De diensten van Foodshed zijn alleen toegankelijk voor minderjarige Gebruikers als er sprake is van toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3. Privacy

Foodshed verwerkt gegevens van de Gebruiker. Op de Website is onze Privacyverklaring terug te vinden. Hierin wordt informatie verschaft over het verzamelen en verwerken van de gegevens van de Gebruiker. Je vindt onze privacyverklaring via deze link.

Art. 4. Prijzen en betalingen

 1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief B.T.W.
 2. De betalingen die samenhangen met het afnemen van een Foodshed Abonnement behorend bij een Account vinden vooraf plaats en worden niet gerestitueerd.

Artikel 5. Totstandkoming account

 1. De Gebruiker kan een Account aanvragen om gebruik te maken van de diensten van Foodshed. De Gebruiker kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch een Account aanvragen. Foodshed bevestigt de totstandkoming van een Account schriftelijk of elektronisch aan een Gebruiker.
 2. Een Account wordt op basis van verschillende soorten abonnementen aangeboden. Abonnementen zijn per maand opzegbaar door zowel de Gebruiker als door Foodshed.
 3. De looptijd en de kosten van de verschillende abonnementen die Foodshed aanbiedt worden in het aanbod gespecificeerd. Dit is terug te vinden op onze Website.
 4. Foodshed behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Account te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan de totstandkoming van een Account te verbinden.
 5. Foodshed is gerechtigd om een Account op te zeggen van een Gebruiker die zich niet houdt aan deze Voorwaarden.
 6. Na het openen van een Account is Gebruiker in staat om producten aan te bieden op de Website en koopovereenkomsten te sluiten met andere Gebruikers, mits dit in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en deze algemene voorwaarden.
 7. Gebruiker is zich ervan bewust dat de koopovereenkomsten (die zien op koop en verkoop van voedingsmiddelen) enkel tussen Gebruikers worden gesloten en dat Foodshed nooit partij is bij deze overeenkomsten.

Artikel 6. Gegevens van Gebruiker

 1. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Account. Wijzigingen (adres-)wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden aangepast in het Account.
 2. Bij het aanmaken van een Foodshed Account moet je een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Kies een sterk wachtwoord, bewaar dit op een veilige wijze en zorg ervoor dat jij de enige bent die toegang heeft tot dit wachtwoord.
 3. Gebruiker blijft nadrukkelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem/ haar gedeelde informatie en beeldmateriaal op de website.

Artikel 7. Gebruik van foodshed.nl

 1. Alle overeenkomsten gesloten via Foodshed.nl tussen Gebruikers zijn volledig voor eigen rekening en risico van Gebruikers. Foodshed kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de correcte naleving van de (koop-)overeenkomst die tussen Gebruikers tot stand is gekomen.
 2. Gebruikers vrijwaren Foodshed van aanspraken van andere Gebruikers of derden voor vergoeding van schade in welke vorm of onder welke naam dan ook, samenhangende met de (koop-)overeenkomst gesloten via foodshed.nl.
 3. Ieder aanbod dat gedaan wordt via foodshed.nl dient van een duidelijke productomschrijving te worden voorzien met vermelding van de prijs (in Euro’s en met vermelding van het BTW tarief) en betalingscondities.
 4. In het geval een Aanbieder via Foodshed een bestelling heeft ontvangen van een Afnemer, is de Aanbieder verplicht tot het versturen van een schriftelijke bevestiging aan de Afnemer binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling. Deze bevestiging dient een vermelding te geven van het volledige aankoopbedrag (prijs product, btw en eventuele kosten van verzending), de wijze van levering, de levertijd, en eventuele andere (algemene) voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn.
 5. Gebruikers staat er voor in dat de voedingsmiddelen die door Gebruiker op foodshed.nl worden aangeboden voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de kwaliteit die men onder normale omstandigheden van dergelijke producten mag verwachten.
 6. Gebruiker verklaart dat hij gerechtigd is tot het aanbieden en verkopen van de producten aangeboden via Foodshed.

Artikel 8. Misbruik van foodshed.nl

 1. De Volgende activiteiten zijn ten strengste verboden:
  1. Misbruik van het Account, of de gegevens die daaraan gekoppeld zijn (accountgegevens).
  2. Het verzamelen van persoonsgegevens (in de zin van de AVG) geplaatst door andere Gebruikers op foodshed.nl
  3. Het hinderen of lastigvallen van andere Gebruiker(s).
  4. Het plaatsen van Advertenties namens of in opdracht van derden.
  5. Het plaatsen van illegale en inbreuk makende advertenties en beledigende inhoud.
  6. De inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Voorwaarden.
  7. Het verstoren/hinderen van de goede werking van de Website en misbruik van of op de Website in welke vorm dan ook.
 2. Bij misbruik van een Account of accountgegevens of het vermoeden daarvan, zal Gebruiker foodshed.nl zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Directe en/of indirecte schade die uit misbruik voortvloeit zijn voor rekening van de veroorzakende of anderszins verantwoordelijke Gebruiker.

Artikel 9. Rechten Foodshed

 1. Foodshed is te allen tijde gerechtigd het aanbieden van bepaalde producten via de Website te verbieden.
 2. Foodshed zal Gebruikers van het verbod (in voorgaande lid) via gepaste wijze (Website of per email) op de hoogte brengen.
 3. In het geval een Gebruiker door Foodshed verboden producten aanbiedt, zal hij deze producten van de website verwijderen binnen 24 uur na ontvangst kennisgeving (zoals bedoeld in het vorige lid).
 4. Mocht het verboden product, zoals bedoeld in het voorgaande lid, desondanks nog worden aangeboden op het platform, dan is Foodshed gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende product te verwijderen.
 5. Foodshed behoudt zich het recht voor om Gebruikers en/ of door Gebruikers geplaatste content te wijzigen of te verwijderen van de Website.
 6. In geval sprake is van misbruik van de Website of een vermoeden daarvan, is Foodshed is gerechtigd een onderzoek naar het misbruik in te stellen en (juridische) stappen te ondernemen om verdere misbruik tegen te gaan, maar is hier niet toe verplicht.
 7. Als Foodshed aanwijzingen en/of klachten heeft ontvangen van andere Gebruikers, of als wij van mening zijn dat een Gebruiker op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, handelt in strijd met de wet, onze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring of de goede zeden, dan kunnen wij –indien wij daarvoor aanleiding zien– om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers, onder meer een Gebruiker het hebben van een Account ontzeggen, of in geval van een bestaand Account, het Account op te heffen, een Gebruiker te blokkeren of diens Account al dan niet tijdelijk te schorsen.
 8. Foodshed kan in het kader van de maatregelen in het voorgaande lid de persoonsgegevens van de betrokken Gebruiker verwerken. Indien daar aanleiding voor is en het wettelijk is toegestaan, kan Foodshed binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, onder andere aan de politie. Meer informatie kun je vinden in onze Privacyverklaring.

Artikel 10. Garanties

 1. Foodshed kan geen garantie bieden ten aanzien van jouw tevredenheid over onze Diensten of de via Foodshed aangeboden producten, het foutloos functioneren van de Website of een 100% veilige toegang tot de Website (of delen daarvan).
 2. Ook kunnen wij geen garanties bieden ten aanzien van de kwaliteit van de via foodshed.nl aangeboden producten of de juistheid van de aanbiedingen gedaan door andere Gebruikers via onze Website of hun bevoegdheid voor het sluiten van overeenkomsten
 3. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het doen van onderzoek voorafgaand aan het plaatsen van een advertentie of het sluiten van een overeenkomst met een andere Gebruiker.

Artikel 11. Overmacht

 1. Bij overmacht is Foodshed niet gehouden haar verplichtingen jegens de Gebruiker na te komen.
 2. Foodshed houdt zicht het recht voor om verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming verplichtingen jegens de Gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, storingen bij derden of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 12. Aansprakelijkheid foodshed.nl

 1. De Diensten aangeboden door Foodshed betreffen altijd een inspanningsverplichting, derhalve kan Foodshed niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verliezen, in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten tussen Foodshed en Wederpartij.
 2. Alle informatie verstrekt door Foodshed is onder voorbehoud van spel- of typefouten. Eveneens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor juistheid van informatie via verwijzingen naar andere websites.
 3. Voor zover wettelijk toegestaan is, sluit Foodshed haar aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:
  1. Gebruik van de diensten van Foodshed.
  2. Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van (delen van) de Website.
  3. Onjuiste of onvolledige informatie op de Website.
  4. Wijzigingen in de diensten van Foodshed of wijzigingen in of op de Website.
  5. Directe of indirecte schade die voortvloeit uit de afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website.
 4. Foodshed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Foodshed is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door Wederpartij zijn verstrekt.
 5. Foodshed kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer het bedrag dat Gebruiker aan Foodshed heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.
 7. In het geval het voorgaande lid door rechterlijke beslissing buiten toepassing wordt verklaard is aansprakelijkheid van Foodshed steeds beperkt tot het door zijn verzekeraar uit te keren bedrag in voorkomend geval te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Foodshed.


Artikel 13. Vrijwaring en beperking aansprakelijkheid Foodshed

Gebruiker vrijwaart Foodshed voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

 • Het gebruik van via de Website aangeboden diensten en/of producten.
 • Overeenkomsten die zijn gesloten op basis van een advertentie geplaatst op Foodshed.
 • Onrechtmatige karakter van de (inhoud van een) op Foodshed geplaatste advertentie en/of het geleverde product.

Artikel 14. Klachten

 1. De melding met betrekking tot een klacht dient binnen 5 werkdagen na ontstaan schriftelijk te worden gemeld aan Foodshed (contactgegevens zijn te vinden op de website en onderaan deze Algemene Voorwaarden) en dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Foodshed in staat is adequaat te reageren.
 2. Wederpartij dient Foodshed de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.
 3. Foodshed zal naar eigen inzicht bepalen of de klacht gegrond is en zal indien de klacht gegrond wordt bevonden een passende oplossing aanbieden.
 4. De termijn waarin foodshed uiterlijk zal reageren op een kracht is binnen 30 (dertig) dagen.
 5. Het melden van een klacht ontslaat Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting. Ook blijft Wederpartij gehouden tot afname en betaling van overige opdrachten waartoe hij Foodshed opdracht gegeven heeft.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, worden de kosten daardoor ontstaan (onder andere onderzoekskosten) aan Wederpartij in rekening gebracht.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Foodshed één jaar (12 maanden), tenzij de wettelijke termijn korte is dan één jaar, dan wordt de wettelijke termijn gehanteerd.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten (IE rechten) Gebruiker

 1. Gebruiker verklaart dat alle content (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Foodshed worden verstrekt/worden geplaatst op Foodshed.nl eigendom zijn van Gebruiker. Tevens verklaart Gebruiker dat de aan Foodshed verstrekte content niet indruist tegen wet en regelgeving en er met het gebruik van de content geen inbreuk wordt gemaakt op een recht van intellectueel eigendom van derden
 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden niet tot de opdracht en vallen onder het risico van Gebruiker.
 3. Met het plaatsen van zaken/werken op Foodshed.nl waar rechten van IE op rusten (zoals foto’s, logo’s en teksten) geeft Gebruiker Foodshed toestemming voor het gebruik van deze zaken/werken in het kader van de uitvoering van de Dienstverlening, zolang het Account van de betreffende gebruiker bestaat.
 4. Gebruiker vrijwaart Foodshed voor aanspraken van derden met betrekking tot de in dit artikel bedoelde rechten.

Artikel 16. Intellectuele eigendom (IE) Foodshed

 1. De intellectuele eigendomsrechten van Foodshed betreffen:
  1. De naam ‘Foodshed’.
  2. Foodshed logo’s en huisstijlen
  3. De Website en de vormgeving en de content daarvan.
  4. Het Foodshed concept.
  5. Voor Foodshed ontwikkelde technische onderdelen.
 2. Bovenstaande opsomming is een NIET-limitatieve lijst.
 3. Gebruik van zaken/werken van Foodshed waar rechten van IE op rusten zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodshed
 4. Het is uitdrukkelijk verboden zaken/werken die namens Foodshed met het auteursrecht zijn bezwaard, zonder uitdrukkelijke toestemming van Foodshed te wijzigen, kopiëren, verwijderen, aan te passen of op andere buitenrechtelijke wijze te gebruiken.
 5. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom van Foodshed, in de zin van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en het ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen, geldt een namens Foodshed onmiddellijk opeisbare vordering van €10.000, vermeerderd met €1000 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt.
 6. De sanctie in het voorgaande lid laat het recht van Foodshed voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.

Artikel 17. Databankenwet

 1. De Advertenties die Gebruikers plaatsen op foodshed.nl worden opgeslagen in onze databank, op deze databank rust het databankrecht van Foodshed.
 2. In het kader van de databankenwet is het niet toegestaan:
  1. Een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken.
  2. Niet-substantiële delen van de inhoud van de databank systematisch en herhaald op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij het gebruik alleen ziet op persoonlijk gebruik en/of gebruik voor nieuwsberichten.
  3. Hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij sprake is van voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodshed, of tenzij sprake is van persoonlijk gebruik en/of gebruik voor nieuwsberichten.